ឯកសារ ធ្វើដំណើរ

ប្រភព៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​​ / ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដំណឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងពលការិនី ការងារ និងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលការិនី

  • 20.04.2021 - សូមរង់ចាំអាន!